Resume

Name

Hung Nguyen

Bio

Tốt nghiệp đại học sư phạm Hà Nội

Kinh nghiệm 5 năm giảng dạy tại trường quốc tế Hanoi

Type (bậc)

Vietnam

Instructor

Upload photo

English for kids

Major

Grammar